مجموعه عظیم سایه گستر آسیا با افتخار اعلام می نماید که کلیه انواع سقف جمع شونده پارچه ای را با ارزانترین قیمت در بین تمامی شرکت های ساخت سازه های متحرک تا 30% تخفیف ویژه و در اختیار خریداران قرار می دهد فروش استثنایی انواع سایبان پارچه ای متحرک - سقف کرکره ای - اجرای سقف متحرک برقی - سایبان جمع شونده دستی - قیمت سقف جمع شونده - سقف شیشه ای جمع شونده - سقف اتوماتیک پارچه ای - قیمت سقف متحرک پارچه ای تخصص مجموعه بزرگ سایه گستر آسیا می باشد.


مجموعه عظیم سایه گستر آسیا با افتخار اعلام می نماید که کلیه انواع سقف جمع شونده پارچه ای را با ارزانترین قیمت در بین تمامی شرکت های ساخت سازه های متحرک تا 30% تخفیف ویژه و در اختیار خریداران قرار می دهد فروش استثنایی انواع سایبان پارچه ای متحرک - سقف کرکره ای - اجرای سقف متحرک برقی - سایبان جمع شونده دستی - قیمت سقف جمع شونده - سقف شیشه ای جمع شونده - سقف اتوماتیک پارچه ای - قیمت سقف متحرک پارچه ای تخصص مجموعه بزرگ سایه گستر آسیا می باشد.
سایه گستر آسیا هم اکنون با بیش از 15 سال سابقه درخشان در ساخت سازه های متحرک و به طور خاص متنوع ترین سایبان پارچه ای متحرک - سقف کرکره ای - اجرای سقف متحرک برقی - سایبان جمع شونده دستی - قیمت سقف جمع شونده - سقف شیشه ای جمع شونده - سقف اتوماتیک پارچه ای - قیمت سقف متحرک پارچه ای را باضمانت اصالت و سلامت فیزیکی 100% تضمین شده در اختیار خریداران و مشتریان عزیز قرار می دهد و همچنین آماده همکاری با نهادها و ارگان های دولتی خصوصی و نیمه خصوصی فروشگاه ها و موسسات مختلف می باشد.
مجموعه عظیم سایه گستر آسیا همچنین افتخار خود می داند که در ارائه انواع سایبان پارچه ای متحرک - سقف کرکره ای - اجرای سقف متحرک برقی - سایبان جمع شونده دستی - قیمت سقف جمع شونده - سقف شیشه ای جمع شونده - سقف اتوماتیک پارچه ای - قیمت سقف متحرک پارچه ای با بهترین کیفیت حال حاضر ایران و جهان را برای مشتریان خود تدارک ببیند بنابراین شما هموطنان عزیز می تواند با خیال آسوده و بدون دغدغه هر نوع دلخواه از انواع سقف جمع شونده پارچه ای را در مجموعه سایه گستر آسیا بررسی و انتخاب نمایید و ما نیز به شما خریداران محترم تضمین پایین ترین قیمت موجود در بازار را خواهیم داد.  

 

 

YUVtMeDYOQ

 

سایبان پارچه ای متحرک متشکل از یک سیستم پوشش پارچه ای و آلومینیومی است. که بر روی یک ریل حرکت می کند.

تنوع آب و هوایی در شهرها و کشورهای مختلف سبب می شود. که در هر منطقه از پوشش های مناسب با آن آب و هوا استفاده شود. یکی از این پوششها سقف متحرک است. این نوع پوشش علاوه بر اینکه فضای محیط را زیبا می سازد. به راحتی از آب و هوای آن منطقه نیز می توان استفاده کرد. باید دانست که سقف متحرک که یکی از انواع سقف متحرک پارچه ای است می تواند از شیشه، صفحات فلزی عایق شده ، صفحات پلکسی و . . . ایجاد شود از طرفی این سقف ها در دو حالت اتوماتیک و دستی در دنیا موجود است.
همان طور که بیان شد سقف های متحرک به دو حالت مکانیکی و اتوماتیک هستند. از این رو در سایبان های متحرک پارچه ای اتوماتیک که با نصب یک موتور، نیروی محرکه این سقف به وجود می آید. از طرفی با طراحی یک ریموت کنترل و یا یک دکمه، عمل جمع شدن و باز شدن سایه بان پارچه ای به صورت خودکار و کنترل شده انجام می شود. اما در مدل سقف متحرک چادری مکانیکی، این سازه پارچه ای با هدف کاهش هزینه برای مشتری، عمل جمع شدن و باز شدن با استفاده از دست انجام می شود.

سقف کرکره ای مزایای منحصر به فردی نسبت انواع سایبان جمع شونده دستی و سقف شیشه ای جمع شونده و سقف اتوماتیک پارچه ای دارد.

ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳــﺎل ﭘﯿﺶ اﮔﺮ ﺻــﺤﺒﺖ از ﺳــﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮک و ﯾﺎ ﺳــﺎزه‌ی ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ‌آﻣﺪ ﮐﺴــﯽ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷــﺖ ﮐﻪ بتوان از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎنی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ نیز اﺳﺘﻔﺎده کرد چرا که تصور می‌شد ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده آن در ﻣﮑﺎن‌های ﺧﺎص و گران قیمت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ است. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻤﻮل و اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﻘﺪر ﮔﺴﺘﺮش یافته، ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻘﻒ و ﺳﺎزه‌ی ﻣﺘﺤﺮک ایجاد کرده است و علاوه بر رفع مشکلات سازه‌های متحرک قدیمی، به زیبایی و کارآیی آن نیز اهمیت بیشتری داده شده است.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ مناسبی ﺑﺮای ﺳﻘﻒﻫﺎی ﻣﺘﺤرک ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮک آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ است. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻘﻒ به دلیل مزایای منحصر به فرد، ﺗﻮاﻧﺴت به سرعت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻘﻒﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﻗﺪﯾﻤﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮک ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺷﻮد.
از ﻣﺰاﯾﺎی سقف متحرک آلومینیومی، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
۱- ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮف و ﺑﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ.
۲- ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ و ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﺤﺮک دﯾﮕﺮ.
اعمال عایق در این سیستم به این صورت است ﮐﻪ کانال های موجود در ﺑﯿﻦ پنل‌های آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺳﻘﻒ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﻋﺎﯾﻖ و ﺳﺒﮏ ﭘﺮ شده و ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺿﺨﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت، برودت و صدا به‌ وجود می‌آورد.
۳- اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم در سقف‌های ﻣﺘﺤﺮک آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻌﺮوف است. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻘﻒ مانند پرده های کرکره ای ﺑﺼﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که در عین داشتن سایه ، جریان هوا را نیز خواهیم داشت.
۴- عمر بیشتر پوشش سقف، هم از نظر زمان و هم از نظر تحمل ضربه و فشار و همچنین مقاومت در مقابل اجسام تیز و سنگین نسبت به نمونه های دیگر سقف متحرک
۵- حداکثر ابعاد بازشو و حداکثر عرض فاصله های ریل ها

قیمت سقف جمع شونده و قیمت سقف متحرک پارچه ای با توجه به تخفیفهای فوق العاده در مجموعه بزرگ سایه گستر آسیا مناسبترین قیمت در بازار به شمار می رود.

قیمت انواع سقف متحرک بنا به مصالح و قطعاتی که در ساخت و اجرا مورد استفاده قرار می گیرد تعیین می شود. بهترین کار برای بدست اوردن قیمت سقف متحرک تماس با کارشناسان سایه گستر آسیا و استفاده از مشاوره فنی رایگان ایشان است.
قیمت سقف متحرک برقی شیشه ای:
لوکس ترین، ایمن ترین و بهترین نوع سقف متحرک برقی بوده که با توجه به استفاده از شیشه لمینت سکوریت دوجداره مرغوب علاوه بر زیبایی ظاهری محیطی آب بند و هوا بند برای شما ایجاد کرده که امکان استفاده در هرگونه شرایط آب و هوایی را فراهم می‌آورد و قیمت آن بر حسب متراژ و نوع شیشه درخواستی متفاوت است.
قیمت سقف متحرک برقی پلی کربنات:
نمونه اقتصادی سقف متحرک شیشه ای بوده که بسیاری از ویژگی‌های آن را داشته ولی از نظر ایمنی و طول عمر کمی ضعیف تر میباشد و قیمت آن با توجه به تنوع زیاد رویه میتواند تغییر کند البته سایه گستر آسیا از فریم های اختصاصی و رویه های درجه یک بهره میگیرد.

JpbShBufrh

 

قیمت سقف متحرک برقی پارچه ای:
این نوع از سقف در صورت بالا بودن متراژ گزینه ای مقرون به صرفه بوده که از دو مدل ذکر شده بالا ارزان تر بوده ولی هوابند کامل نیست و در مقابل شرایط خاص آب و هوایی همچون برف سنگین و طوفان مقاوم نیست. این مدل گزینه انتخابی بسیاری از رستوران ها و کافی شاپ‌ها میباشد که برای متراژهای بالا بسیار مقرون بصرفه بوده و اقتصادی میباشد. برای محاسبه قیمت میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
در پایان مجددا تاکید می نماییم که ما در مجموعه بزرگ سایه گستر آسیا تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا بتوانیم تمام انواع تابلو از جمله انواع سقف جمع شونده پارچه ای را با ارزانترین قیمت و تا 30% تخفیف ویژه و زیر قیمت سایر شرکت های فعال در ایران تامین نموده و بدون واسطه تقدیم مشتریان نماییم.

Top